Svenska Spel
Almtuna IS

Angående artikel i UNT om bolagisering

Publicerad: 2017-05-11 13:01

Medlemmarna i Almtuna IS godkände under hösten 2016 vid en extra föreningsstämma styrelsens förslag att vid det tillfälle som bedöms lämpligt bolagisera elitverksamheten.

 
 
Det första steget i den processen, d v s att bilda ett aktiebolag, är nu taget. Nästa steg, d v s att överföra delar av verksamheten till bolaget, kommer att tas vid den tidpunkt som bedöms mest lämplig.  
 
Fördelarna med att driva elitverksamheten i ett aktiebolag är många.
 
Ett viktigt skäl för beslutet att bolagisera elitverksamheten har varit målet att föreningen ska undvika att hamna i en situation där problem i elitverksamheten drabbar föreningens kärna, d v s ungdomsverksamheten. Det målet uppnås genom att  ungdomsverksamheten genom bolagiseringen organisatoriskt skiljs från elitverksamheten.
 
Bolagiseringen medför även ekonomiska fördelar i form av möjlighet till alternativa och ökande intäkter, men också kostnadsfördelar.
 
Det finns inga ”frågetecken” rörande bolagiseringen. 
 
Apport av egendom motsvarande det initiala aktiekapitalet vid bildande av bolag är ett vedertaget förfaringssätt som föreningen valt att använda sig av. Värderingen av apportegendomen har granskats och godkänts av revisor.
 
Det finns inte bara ”ett sätt” att genomföra själva bolagiseringen. Föreningen är noga med att det sätt som slutligt väljs är det bästa för föreningen, baserat på just vår förenings förutsättningar. Arbetet med att bestämma detaljerna rörande detta pågår. I det arbetet medverkar såväl interna som externa resurser – allt i syfte att resultatet av bolagiseringen ska bli det bästa möjliga. När vi känner oss trygga med att vi vänt på varje sten kommer nästa steg i processen att tas, d v s elitverksamheten överföras till bolaget. Det är alltså ännu inte bestämt när i tiden det kommer att ske.
 
När föreningen får frågor från journalister svarar vi ärligt. Vi vill dock inte spekulera. Vissa frågor kan vi inte svara på – helt enkelt för att det inte finns något bestämt svar att lämna, eller t ex för att viss information första gången skall lämnas i ett visst forum, t ex till medlemmarna vid en föreningsstämma. Vi tycker att det är beklagligt att det i det aktuella fallet synes ha medfört att UNT valt att beskriva något som i grunden är positivt för föreningen som något negativt.
 
En del av de beslut som fattas avseende vår elitverksamhet är svåra att ta och ibland tuffa på ett personligt plan för de involverade, men besluten fattas alltid med endast föreningens bästa i sikte. Den typ av ryktesspridning och illa grundad rapportering som förekommit under våren är naturligtvis tråkig och skadlig för föreningen, men det förändrar inte att svåra beslut måste fattas och att all information av olika skäl inte alltid kan lämnas precis när vissa intressenter så önskar.  
 
Vi inom Almtuna IS står dock starka och tror på det vi gör och planerar att göra, såväl rörande sporten som organisatoriskt och finansiellt, vi ser med tillförsikt fram emot nästa säsong.  
 
// Styrelsen och klubbchef Almtuna IS.
 
Webbredaktionen
 

Copyright © 2015-2018 Almtuna IS

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB