Svenska Spel
Almtuna IS

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Publicerad: 2017-05-24 11:13

Medlemmar i Almtuna IS kallas härmed till föreningens ordinarie föreningsstämma.

Tid:    Onsdagen den 14 juni 2017 kl. 18:00

Plats:    Hotell Park Inn, Storgatan 30, Uppsala

 

 

 

 

Förslag till dagordning

 • 1 Stämman öppnas
 • 2 Fastställande av dagordning  
 • 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 5 Val av ordförare och protokollförare
 • 6 Val av en eller flera justeringsmän samt rösträknare
 • 7 Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
 • 8 Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning
 • 9 Framläggande av revisorns berättelse
 • 10 Fatsställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 • 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 13 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018
 • 14 Styrelsens förslag på verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017/2018
 • 15 Styrelsens förslag på budget för verksamhetsåret 2017/2018
 • 16 Styrelsens förslag till justering av stadgar
 • 17 Val av styrelse och revisor
 • 18 Val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen representeras av ombud
 • 19 Val av valberedning
 • 20 Eventuella motioner
 • 21 Övriga frågor
 • 22 Stämmans avslutande

______________________

Verksamhetsberättelse, Förvaltningsberättelse, Verksamhetsplan, Budget samt Revisors berättelse kommer att finnas tillgängliga på kansliet senast en vecka före stämman.

Uppsala den [24] maj 2017

Styrelsen

 
Webbredaktionen
 

Copyright © 2015-2018 Almtuna IS

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB