ALMTUNA IS KALLAR MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE
Publicerad: 2024-05-10

Almtuna IS kallar medlemmar till årsmöte tisdagen 11 juni klockan 17.00. Årsmötet kommer att hållas i VIP-baren i Gränby Ishall. Till mötet finns förslag om stadgeändringar/motioner.

Kallelse till årsmöte för Almtuna IS.

Datum: Tisdag 11/6 2024.

Tid: 17.00.

Plats: VIP-baren i Gränby Ishall (ingång via arenas huvudentré).

Medlemmar kallas även till mötet via e-post.

Förslag på dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av mötespresidium;

a) ordförande

b) sekreterare

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.

6a). Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

b) balans och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid-revisionen omfattar.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av;

a) föreningens ordförande.

b) övriga ledamöter.

c) suppleanter.

d) revisorer.

e) valberedning.

13. Övriga frågor

Rösträtt:

För att vara röstberättigad på mötet behöver du ha betalat medlemsavgift och under mötesåret fylla minst 18 år. Medlemmar som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Handlingar:

Handlingar till årsmötet; verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt förslag om inkomna motioner kommer från och med 4 juni att finnas tillgängliga via mejladress [email protected] eller på föreningens kontor på adress: Bergsbrunnagatan 22, 753 23 Uppsala.

Väl mött,

Styrelsen i Almtuna IS