ÅRSSTÄMMA Almtuna IS Ishockey AB (publ)

28 augusti 2020 19:13
Klubben

Aktieägarna i Almtuna IS Ishockey AB (publ), org.nr 59108-1723 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma 2020-09-29 klockan 18.00, Gränby Ishallar, Erlandsson Lounge.


Kallelsen har offentliggjorts genom införande av den fullständiga kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsen finns även tillgänglig hos Bolaget under adress Verkstadsgatan 10 G, 753 23 Uppsala, och på Bolagets webbplats www.almtuna.com.

Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i aktieboken på stämmodagen, dels anmäla sin avsikt att närvara senast 2020-09-27 på ovannämnda adress eller via e-post till [email protected]

Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats www.almtuna.com och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det. Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets webbplats samt på Bolagets kontor och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.