Kallelse till Årsstämma för aktiebolaget

9 oktober 2021 13:35
Klubben

Aktieägarna i Almtuna IS Ishockey AB (publ) org.nr. 59108-1723 ("Bolaget") kallas härmed till Årsstämma 2021-11-01 klockan 18:00, Upplands Bilforum Arenas VIP rum.


Kallesen har offentliggjorts genom införande av den fullständiga kallelsenmi Post-och Inrikes tidningar. Kallelsen finns även tillgänglig hos Bolaget under adress: Verkstadsganatn 10 G, 753 23 Uppsala och på Bolagets webbplats www.almtuna.com. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i aktieboken på stämmodagen, dels anmäla sin avsikt att närvara senast 2021-10-25 på ovan nämda adress eller via e-post till: [email protected]

Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats ww.almtuna.com ock kommer även att sändas till de aktieägare som begär det. Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets kontor och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär detoch uppger sin postadress.

Fullmakt